Tizon

Určitě jde i vám o to, abyste měli co nejkvalitnější život. A co vám může v tomto ohledu jednoznačně prospět? Třeba i využití právě našeho webu.

Lze dnes existovat bez bankovního účtu?


Jednou ze služeb, které využívá v podstatÄ› každý z nás, je bankovní úÄet. Není tedy divu, že se banky pÅ™edhání v tom, která nám nabídne ten nejlepší. Mnoho lidí si pak život bez nÄ›j již ani nedokáže pÅ™edstavit. A zdá se, že k tomu spÄ›je i naÅ¡e spoleÄnost, kdy úÄet bude muset mít každý ÄlovÄ›k. Když se na to tak podíváme, zjistíme, že tomu tak již v podstatÄ› je.

 

skuteÄné peníze se stávají minulostí

 

Tím prvním, na co se zaměříme, jsou nákupy. Zde, pravda, bankovní v naprosté většině nepotřebujeme, neboť většina internetových obchodů nabízí možnost koupě na dobírku a ty kamenné přijímají klasické peníze. Problémem mohou být některé samoobslužné pokladny, které přijímají pouze platební karty.

 

Mnohem horší je to vÅ¡ak s příjmy. JistÄ›, pokud pobíráme důchod, pak je to celkem jednoduché – donese nám jej listonoÅ¡. To ovÅ¡em vyžaduje, abychom byli v daný den doma, co může nÄ›kdy způsobovat problémy. PÅ™edevším pak u starých lidí, kteří musí Äasto do nemocnice.

 

lidé platí kartou Äím dál ÄastÄ›ji

 

Pokud jde o zamÄ›stnání, pak zde je situace mnohem horší. Naprostá vÄ›tÅ¡ina firem totiž chce výplatu zamÄ›stnancům posílat na úÄet. SamozÅ™ejmÄ› z jejich pohledu je to pochopitelné – je to rychlejší, pohodlnÄ›jší a také podstatnÄ› ménÄ› rizikové, neboÅ¥ ÄlovÄ›k vydávající výplaty u sebe nebude mít najednou velkou hotovost.

 

Co se týÄe běžných plateb, jako je nájemné, vodné a stoÄné Äi elektÅ™ina, pak zde máme samozÅ™ejmÄ› možnost platit klasicky složenou. Zde jsme ale znevýhodnÄ›ni, neboÅ¥ nejenže musíme na poÅ¡tu, ale zároveň také platíme poplatek za zpracování.

 

Je tedy jasné, že v souÄasné dobÄ› panuje snaha pÅ™ejít na spoleÄnost, kde není hotovost vůbec potÅ™eba a kde veÅ¡keré platby probíhají elektronicky. Tato doba je samozÅ™ejmÄ› jeÅ¡tÄ› velmi vzdálená, avÅ¡ak není pochyb o tom, že k ní směřujeme. Zatímco je tedy možné se v nÄ›kterých případech bez úÄtu v bance obejít, v budoucnosti tomu tak již nebude. A na to je dobré se pÅ™ipravit.